تازه ترین خبرها

دارایی مقام های بلند پایه دولتی پس ازین در اداره امور ریاست جمهوری به ثبت خواهد رسید.

Posted on دو شنبه 14 عقرب 1397

مجلس نمایندگان با تعدیل قانون ثبت دارایی های مقام های دولتی ، ثبت داریی ها مقام ها را که پیش ازین در دادستانی کل صورت می گرفت به اداره امور واگذار کرد.درهمین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان به دلیل اینکه درین قانون نمایندگان مکلف شده اند تا دارایی اعضای خانواده ای شانرا همانند پدر ، مادر ، همسر وفرزندان نیز ثبت کنند بیشتر نمایندگان درایی شانرا ثبت نکرده است.پس از تصویب قانون ثبت دارایی های مقام های دولتی که باید در دادستانی کل دارایی ها ثبت میشد اما این قانون مورد تایید رییس جمهور قرار نمی گیرد واین قانون را دوباره رد می کند وطی فرمانی از مجلس میخواهد که دارایی ها مقام ها توسط اداره امور ثبت شود.درهمین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند درین قانون برخلاف قانون اساسی مقام های دولتی واعضای شورای ملی مکلف شده اند تا دارایی اعضای خانواده شانرا نیز ثبت کنند.سرانجام فرمان رییس جمهوری درمورد این قانون به رای گذاشته میشود ونمایندگان با اکثریت ارا تصممی می گیرند که دارایی ها مقام های دولتی در اداره امور ریاست جمهوری ثبت شود.در چهار ماه گذشته حدود چهارده هزار مقام وکارکنان دولتی دارایی های شانرا به ثبت رسانیده اند.

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام