تازه ترین خبرها

ریاست جمهوری فرمان قومی خواندن جنگ ارزگان خاص را پس گرفته ورییس جمهور فرمان تازه ای مبنی بر بررسی این رویداد داده است.

Posted on دو شنبه 14 عقرب 1397

عبدالله عبدالله میگوید که این جنگ قومی نبوده وطالبان بر مردم حمله کرده اند که درنتیجه تاخیر حکومت در دفاع از از مردم سبب تلفات سنگین بر مردم ونیروهای امنیتی شده است.شماری از اعضای مجلس نمایندگان نیز فرمان رییس جمهوری مبنی بر قومی خواندن این جنگ را مسخره امیز میدانند ومی گویند درین ولسوالی طالبان مرتکب جنایت جنگی شده اند. ولسوالی خاص ارزگان ولایت ارزگان که ده روز میشود مردم ان ، در اتش جنگ طالبان می سوزند ودر سرمای طاقت فرسا حدود 700 خانواده بیجا شده اند.اما پس از ده روز ارگ ریاست جمهوری این جنگ را منازعه قومی خوانده وبرای پایان دادنش هیاتی را گماشت اما پس از واکنش های تند حرف خود را درمورد قومی خواندن این جنگ پس گرفته است.افزون براین عبدالله عبدالله رییس اجراییه نیز درنشست شورای وزیران میگوید که جنگ ارزگان قومی نه بل حمله طالبان برمردم بوده که تاخیر در اقدامات حکومت سبب افزایش تلفات نظامیان وغیر نظامیان شده است.حکومت درحالی این جنگ را قومی عنوان کرده است که طالبان بگونه ای رسمی مسولیت جنگ ولسوالی خاص ارزگان را بر عهده گرفته اند رییس مجلس نمایندگان از نهاد های امنیتی میخواهد که به گونه ای فوری به نجات مردم بشتابند.درحال حاضر حکیم شجاعی یکی از فرماندهان پیشین پولیس محلی درولسوالی خاص ارزگان عملیاتی را راه اندازی کرده است اما اقای شجاعی به رسانه های گفته است که وی در برابر قوم خاص نه بل در برابر طالبان درین ولسوالی درنبرد است.

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام