تازه ترین خبرها

در صورتیکه که واشنگتن و حکومت افغانستان انس حقانی را رها کند، دور بعدی گفتگو های صلح با واشنگتن بزودی برگزار میشود.

Posted on یکشنبه 25 سنبله 1397

چهار مقام ارشد گروه طالبان در گفتگو با شبکه ان بی سی نیوز پیشرط دور بعدی گفتگو های صلح با واشنگتن را رهایی صد ها زندانی این گروه که انس حقانی ، پسر بنیانگذار شبکه حقانی نیز در میان آنان است ، گفته اند.از سوی هم آگاهان سیاسی تاکید میکنند در صورتیکه انس حقانی و دیگر زندانی های گروه طالبان از بند رها شوند حملات انتحاری بیشتر خواهد شد. پیشرط های تازه و پنهان جنگجویان طالب در گفتگو های صلح افغانستان با واشنگتن!! باز شدن دریچه صلح اینبار رهایی زندانی های جنگجویان طالب است.چهار مقام ارشد گروه طالبان از کابل، دوحه و امارات متحده عرب در گفتگو با شبکه ان بی سی نیوز پیشرط دور بعدی گفتگو صلح را با واشنگتن ، رهایی صدها زندانی این گروه از بازداشتگاه ها میگویند.یکی از طراحان حملات انتحاری، انس حقانی پسر بنیانگذار شبکه حقانی ظاهرا در میان صد ها زندانی طالبان است.پیش از این چند باری مقام های ارشد واشنگتن رو در رو در مورد چگونگی جنگ و صلح افغانستان با چهره های پرنفوذ گروه طالبان پنهانی دیدار های هم داشته داشته است.دیدار های که همواره اعضای شورای عالی صلح در آنها حضور نداشته اند و نیز گفتگو با طالبان را مالکیت این شورا دانسته نه مقام های ارشد.و اما آیا در صورتیکه پیشرط گروه طالبان را که رهایی صد ها زندانی است به شمول انس حقانی یکی از خطرناک ترین طراحان حملات انتحاری دانسته میشود بپذیرد، فرایند صلح افغانستان به کجا خواهد رسید؟17 سال است که قصه جنگ و صلح افغانستان هنوز ظاهرا پایانی ندارد.واشنگتن در همکاری حکومت افغانستان از هر دریچه یی میکوشد تا گروه طالبان را به میز مذاکره بکشاند.گاهی رهایی چهره های نزدیک به طالبان و گاهی هم بپذیرفتن بسته های پیشنهادی صلح .پیش از این ریس جمهور غنی در فرمانی بسیاری از زندانی ها را که مجرم به طراحی حملات انتحاری غم انگیز چند سال اخیر بوده اند از بند رها کرد.باور ها بر این است رویکرد نرم حکومت با طالبان و رهایی زندانی آنان از بند هر ازگاهی قصه جنگ و صلح افغانستان را دراز مدت خواهد کرد.

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام