تازه ترین خبرها

تلفات حوادث ترافیکی در شاهراه ها بیشتر از جنگ است.

Posted on چهار شنبه 2 جوزا 1397

وزارت ترانسپورت می گوید موجودیت شرکت های ترانسپورتی خیالی و غیر معیاری، و همچنان بی‌توجهی رانندگان سبب شده تا شهروندان در هنگام سفر به ولایات، مصوون نباشند.این وزارت همچنان می گوید برای رسیدگی به این چالش، وزارت ترانسپورت تلاش ها برای معیاری سازی شرکت های ترانسپورتی را آغاز کرده است.آمده تا دست آوردهای وزارت ترانسپورت را همگانی سازد.با بازنگری و تعدیل قانون ترانسپورت این وزارت می گوید در قانون جدید سهولت های زیادی برای سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخش ترانسپورت ایجاد شده است.مسوولان وزارت ترانسپورت همچنان از ایجاد ترمینل

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام