تازه ترین خبرها

مجلس سنا فرمان رییس جمهوری درباره ده درصد محصول مخابراتی را که ازسوی مجلس نمایندگان رد شده بود، مشروط بر ایجاد سیستم برقی گرد آوری این مالیه تا شش ماه دیگر، تایید کرد.


یکشنبه 5 قوس 1396

شماری از سناتوران اما از حیف ومیل شدن این پول نگران اند و میاشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام