تازه ترین خبرها

تلاش های جدی جریان دارند تا هیچ شهروند افغان مجبور به ترک کشورش نشود

Posted on يكشنبه 31 جوزا 1394

رییس جمهور غنی تاکید می کند، که برای از میان برداشتن چالش های فرا راه پناهجویان افغان در کشورها به ویژه ایران و پاکستان تلاش می کند. رییس جمهور از ایران و پاکستان می خواهد تا برای پناهجویان افغان شرایط بهتر زنده گی را فراهم بسازند. درپيام ویدیویی رییس جمهور غنی که به مناسبت روز جهانی پناهنده به نشر رسیده امده است که رسانیدن کمک به خانواده های بیجا شده گان و پایان دادن به عواملی که آنان را مجبور به ترک خانه ها و روستاهایشان می کند یکی از برنامه های حکومت است. رییس جمهور از ایران و پاکستان که بيش از نود و پنج در صد پناهجویان افغان در آن کشور ها به سرمیبرند می خواهد تابیشتر از این زمینه زندگی بهتر را برای این پناهجویان فراهم بسازد. رئیس جمهور غنی در این پیام ویدیویی از مقامهای پاکستانی نیز در خواست تمدید اقامت پناهجویان افغان را پس از اخیر سال جاری عیسوی، کرده میگوید با این کار پاکستان بزرگترین خدمت را با شهروندان افغان انجام خواهد داد. اقای غنی از کشور های اروپایی، آستراليا، كانادا و ايالات متحده امریکا نیز می خواهد تا شماری از پناهجويان افغان را که به علت نداشتن اسناد و مدارك با خطر اخراج روبرو اند همکاری کنند و از اخراج جبری بپرهیزند. رئیس جمهور تاکید میکند، حکومت باید به وضعیت پناهجویان افغان که دوباره به کشورشان بر می گردند، شرایط مناسب زندگی را فراهم بسازد. رییس جمهور می گوید دو ماه پیش بنابر اهمیت موضوع پاهجویان، در شورای عالی وزیران فیصله گردیده است که کمیسیون عالی پناهنده گان ایجاد شود و این کمیسیون مسوولیت دارد تا به مشکلات پناهجویان در کشورهای بیرونی رسیده گی کند.

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام