تازه ترین خبرها

افزایش معتادان در کشور نگران کننده است

Posted on يكشنبه 31 جوزا 1394

مقام های سفارت امریکا و بریتانیا در کابل می گویند، باآنکه هزینه گزافی را در بخش مبارزه با مواد مخدر و درمان معتادان در افغانستان مصرف کرده اند؛ اما هنوز هم 10 درصد کل نفوس این کشور به مواد مخدر معتاد اند. یک عضو مجلس نماینده گان تلاش های جامعه جهانی برای مبارزه با مواد مخدر را در کشور ناکام میداند و می گوید حکومت افغانستان و جامعه جهانی در امر مبارزه با مواد مخدر صادقانه تلاش نکرده اند. وزارت مبارزه با مواد مخدر نیز یکی از چالش های عمده بر سر راه این وزارت را افزایش روز افزون جوانان معتاد به مواد مخدر، عنوان می کند. افغانستان با هزینه میلیار دالر در بخش مبارزه با مواد مخدر هنوز هم یکی از کشور های رده ی نخست در کشت، قاچاق و تولید مواد مخدر در جهان شمرده می شود. وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید، یکی از چالش های بزرگ افزایش روز افزون جوانان معتاد به مواد مخدر است که در این اواخر زنان و کودکان نیز به جمع آنان افزوده شده اند. مقام های سفارت های ایالات متحده امریکا و بریتانیا در کابل می گویند در صورتی که حکومت افغانستان با این پدیده به گونه ی درست مبارزه کند، به گونه ی دوامدار این کشور را همکاری خواهند کرد. :در هر ده خانواده یک فرد معتاد به مواد مخدر است و در هر ده کودک یک کودک علایم مواد مخدر در را خون اش دارد. این نمایانگر افزایش معتادان در کشور است. ایالات متحده امریکا حکومت افغانستان را مشروط به مبارزه جدی در این بخش حمایت می کند.: :بریتانیا آماده است تا حکومت افغانستان را در بخش مبارزه با کشت تولید و قاچاق مواد مخدر کمک نماید. اما در آخر این وظیفه حکومت است تا از دست آورد هایش به هر قیمت نگهداری کند.: با این حال یک عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نماینده گان، کارکرد جامعه جهانی را در کار مبارزه با مواد مخدر ناکام و بی نتیجه، عنوان می داند. جدول زمانی کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر که از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر به نشر رسیده است نشان می دهد، در سال دوهزاروسه میلادی هشتاد هزار هکتار زمین در سراسر افغانستان خشخاش کشت می شد، اما پس از آغاز روند محو کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، این پدیده افزاییش یافته است و در سال دوهزاروچهارده میلادی دوصدوبیست و چهار هزار هکتار زمین خشخاش کشت شده اند.

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام