Online Radio

img

Chasht Chi Mikhorid

برنامه چاشت چه میخورید که درهفته 6 بار به طور زنده روی آنتن نشرات فرستاده میشود.بابخشهای متفاوت تقدیم میشود.
بخش-سلامت
بخش-دست پخت
بخش-مرچ ومساله
Brodcasting Days
  • Saturday to Thursday : 11:00 - 12:30 AM