Online Radio

img

Hangama

هنگامه که یکی از پرشنونده ترین برنامه های رادیویی درکابل است به گردانندگی منیژه فروغ گوینده مشهور میوند درهفته 6 روز روی آنتن نشرات فرستاده میشود وبابخش های متفاوت این برنامه تقدیم میشود. بخش کارتون:
بخش کارتون برنامه هنگامه که نیم ساعت را در برمیگرد شناسایی صدای هنرمندان میباشد دراین بخش برنامه کلیپ های صوتی ازآهنگهای هنرمندان انتخاب شده وبعدا به شکل کارتون ساخته میشود و درجریان برنامه به اشتراک کننده ها نشرمیشود درصورت که اشتراک کننده صدای هنرمند را تشخیص بدهد برنده شناخته میشود. بخش انتخاب:
دراین بخش برنامه هنگامه سه آهنگ انتخاب میشود وبه شکل کلیپ صوتی ویرایش شده ودرجریان برنامه به اشتراک کننده به نشرمیرسد واشتراک کننده برنامه ازبین 3 آهنگ یکی آن را جهت شنیدن انتخاب میکند. این بخش نیز درنیم ساعت روی آنتن نشرات فرستاده میشود. بخش بشنوبشناس
بخش بشنوبشناس برنامه هنگامه بخش شناسایی موزیک ها بوده ودرنیم ساعت به نشرمیرسد دراین بخش موزیک از لابلای یک آهنگ انتخاب شده وبه اشتراک کننده به نشر میرسد درصورتیکه اشتراک کننده بداند که این موزیک کدام آهنگ است برنده اعلام میشود.
Brodcasting Days
  • Saturday to Thursday : 2:00 - 3:30 PM